รับทำวีซ่าจีน บริการยื่นวีซ่า บริการทำวีซ่า รับทำวีซ่า | Australia Visa
20167
page-template-default,page,page-id-20167,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
AUSTRALIA VISA

สะดวก
ไม่ต้องเดินทางไปสถานฑูตด้วยตัวเอง

รวดเร็ว

ท่านสามารถเลือกแพ็คเกจระยะเวลาในการทำวีซ่าให้เหมาะกะบการใช้งานได้เอง

ประหยัดเวลา
ไม่ต้องลางาน เสียเวลาในการต่อคิวทั้งวัน

ออกใบกำกับภาษี

สามารถแจ้งเปิดใบกำกับภาษีสำหรับค่าบริการได้

อัตราค่าบริการ

ค่าธรรมเนียม + ค่าบริการยื่นขอวีซ่า

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณนัท

Mobile : 094-249-5514

Line id : @ezravisa

2. ส่งเอกสารเข้ามาให้เจ้าหน้าที่

– ส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

– แมสเซนเจอร์ (คิดตามระยะทาง)

3. ชำระเงินพร้อมส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่

(กรณียื่นเอกสารไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ลูกค้าเท่านั้น)

4. จัดส่ง VISA ให้แก่ลูกค้า

– ส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

– แมสเซนเจอร์ (คิดตามระยะทาง)

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

สำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจน (หน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด) และหนังสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลุมการเดินทางหรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 45 mm x 35 mm

 1. หน้าตรง
 2. ฉากหลังสีขาว
 3. ภาพชัดเจน ไม่เบลอ
 4. ห้ามตัดต่อ
 5. ถ่ายเต็มหน้า เต็มศีรษะ ถึงคอ
 6. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริง+สำเนา ปรับรายการเดินบัญชีถึงปัจจุบัน ที่มีรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

 • พนักงานประจำ เช่น จดหมายรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน และระยะเวลาที่อนุญาตให้ลาพัก
 • เจ้าของกิจการ แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น งบดุลประจำปี
 • สำเนาใบสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ใบเกิด
 • ใบปกครองบุตร (ในกรณี พ่อหรือแม่ไม่ได้ไปด้วย)
 • ในกรณีเดินทางร่วมกับญาติพี่น้องที่เป็นคนออสเตรเลียหรือไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ออสเตรเลีย ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน สูติบัตร
 • ในกรณีที่มีผู้สนับสนุนใบสมัครของท่าน โปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินของ ผู้สนับสนุน รวมถึงหลักฐานการติดต่อระหว่างกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงิน และหลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน (หากผู้สนับสนุนใบสมัครของท่านเป็นคนออสเตรเลียและมิได้เป็นญาติพี่น้องโดยสายเลือด โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน)
 • แจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่
  1. ข้อมูลผู้ขอวีซ่า
  • ชื่อ-นามสกุล
  • เบอร์ติดต่อ
  • อีเมล์
  • ที่อยู่บ้าน
  • สถานที่ทำงาน/ สถานศึกษา
  • ที่อยู่ที่ทำงาน
  • วุฒิการศึกษาสูงสุด
  1. ข้อมูลญาติ ของผู้ขอวีซ่า
  • ชื่อ-นามสกุล
  • ความสัมพันธ์
  • เบอร์ติดต่อ
!! Promotion !!

โปรโมชั่น

Our Customer
ติดต่อสอบถาม